innebandyforall logo

World Cup Volt Hockey står för dörren - Världens första genom tiderna

Publicerad: 10/9, 2022

Den 16-18 september är det dags för världens största och första, den världshistoriska första upplagan av turneringen i Gävle med internationellt deltagande. För första gången någonsin samlas lag från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Kanada och USA för att göra tillsammans - världens största elinnebaindyturnering genom tiderna. Totalt inkluderar World Cup Volt Hockey 22 lag och närmare 200 spelare samt ytterligare 100 ledare och ledsagare. Lägg där till ungefär 100 ideella krafter som gör evenemanget möjligt. Då har ni World Cup Volt Hockey i Gävle.

Elinnebandy är en sport som vänder sig till personer med svår fysisk funktionsnedsättning och möjliggör idrott på lika villkor. Idrotten är i Sverige idag organiserad av Svenska Parasportförbundet men en inkluderingsprocess pågår för att flytta idrotten till Svenska Innebandyförbundet. Huvudarrangörer för World Cup Volt Hockey är föreningen KF Heros, Gävleborgs Innebandyförbund och Parasport Gävleborg. Första spadtaget för initiativet och den smått galna idén initierades av Christer Ringh, redan 2018 - men något som av förklaring själv fått skjutas på framtiden på grund av omvärldsläget.

- Det är så klart helt fantastiskt. Äntligen är det dags. Vi har arbetat så länge och så hårt för detta. Vi är också glada att vi fått prova på två nationella Pregames med lag från bara Sverige. Vi har lärt oss mycket och välkomnar det här med största entusiasm, säger Christer Ringh, projektledare för World Cup Volt Hockey.

World Cup Volt Hockey spelas i toppmoderna Gavlehovshallen som inhyser två hallar och bildar fyra planer. Alfahallen där både Champions Cup, SM-final och Svenska Cupens mästare har korats de senaste åren. En arena och stad som är vana arrangörer av idrott och innebandy i högsta klass.

Att evenemanget också ska vara unikt i sitt slag utanför själva spelet är viktigt för organisationen. World Cup Volt Hockey är ett intiativ som främst ska syfta till att stärka utbredningen av sporten och skall skapa mötesplattformar att växa i.

- Vi vill skapa en mötesplats för att utveckla sporten, vi vill ha fler lag, i Gävleborg, Sverige, Norden och världen att möta. Vi vill driva utvecklingen så fler personer får en meningsfull aktiv fritid och att skapa den här mötesplats är en del i en långsiktig strategi för att utveckla sporten, säger Ringh.

Under evenemanget skapas något som organisationen arbetar med under namnet "vara världens bästa mötesplats för folkhälsa, idrott och tillgänglighet". Ambition är att vara så mycket mer än bara elinnebandy. Genom World Cup Volt Hockey vill vi visa att idrott kan inkludera så många som möjligt inom fysisk aktivitet och socialt sammanhang. Flera konferenser och möten sker under paraplyet World Cup Volt Hockey. Dels träffas både regionplotiker, nyckelpersoner inom idrott och tillgänglighet och nationella förbund för att föra dialog om idrott och tillgänglighet.

- Alla ska ha rätt att idrotta efter sina förutsättningar. Det är ett tufft och svårt arbete och kräver stora samarbeten och att man vågar tänka nytt. Genom dessa mötesplatser samlar vi goda krafter som möts för att tillsammans utveckla idrott och organisation för personer med funktionsnedsättningar, säger Elin Walfridsson, projektledare Parasport Sverige för inkluderingsprocessen.

Läs mer om alla mötesplatser här.

World Cup Volt Hockey har också tre starka huvudpartner i ryggen, Gävle Energi, Collen AB och Gävle Energi. Partners som möjliggör World Cup Volt Hockey genom sina ekonomiska och uppoffrade insatser och nätverk.

Läs mer om Gävle Energi här.

Läs mer om Collen AB här.

Besöksinformation:

För er som vill besöka World Cup Volt Hockey är evenemanget öppet för alla besökare och biljetter köps i entrén och kostar 50 SEK per dag.

Adress: Gavlehovshallen, Gavlehov, Gavlehovsvägen.

För kontakt och frågor:

Christer Ringh - christer@kfheros.se, 076 - 144 69 56, projektledare World Cup Volt Hockey

Elin Walfridsson - elin.walfridsson@parasport.se 070 - 682 22 43, projektledare Parasport Sverige för inkluderingsprocessen.

Mer information om World Cup Volt Hockey läser du här: http://wcvh.se eller via info@wcvh.se

Fakta om elinnebandy:
Idrotten vänder sig till individer med funktionsnedsättning och rörelsebehov där idrottaren sitter i en anpassad sport permobil med klubba fastmonterad längst fram på sportstolen. En så kallad t-stick. Genom snabba rörelser och taktisk manövrering spelar lagen matcher på sportgolvet, på ett innebandy-liknande vis med anpassade mål och sarger. Oftast möter man varann med tre spelare mot tre och det är en sport som kräver både fysik och strategi. Normalt sett spelar man på liggande låga målburar som är bredare än ett vanligt innebandymål och med lägre ribba.

Sporten som har etablerats i Sverige under tidigt 2000-tal finns i dag på dryga 10 platser i Sverige. Från Malmö i söder till Umeå i norr och inkluderar idag 13 aktiva klubbar. Idrotten har en utbredning i norden, då inom Danmark och Norge där ett dryga femtiotal föreningar finns. Det finns även ett lag i Tyskland, två i Kanada, Ontario och Alabama samt i Boston i USA.

Fakta om World Cup Volt Hockey:
Världens största och första upplaga av World Cup Volt Hockey. Arrangeras den 16-18 september i Gävle på Gavlehovsområdet. För första gången någonsin samlas lag från Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Kanada och USA för att göra tillsammans - världens största elinnebaindyturnering genom tiderna. Totalt inkluderar World Cup Volt Hockey 22 lag och närmare 200 spelare samt ytterligare 100 ledare och ledsagare. Lägg där till ungefär 100 ideella krafter som gör evenemanget möjligt. Då har ni World Cup Volt Hockey i Gävle.

English version

September 16-18 is the time for the world's largest and first, the world-historic first edition of the tournament in Gävle with international participation. For the first time ever, teams from Sweden, Norway, Denmark, Germany, Canada and the USA are coming together to do together - the world's biggest Volt Hockey tournament of all time. In total, World Cup Volt Hockey includes 22 teams and nearly 200 players, as well as another 100 leaders and chaperones. Add about 100 or so forces that make the event possible. Then you have the World Cup Volt Hockey in Gävle.

Elinnebandy is a sport that is aimed at people with severe physical disabilities and doing sports on equal terms. The sport in Sweden is currently organized by the Swedish Parasport Federation, but an inclusion process is underway to move the sport to the Swedish Indoor Bandy Federation. The main organizers for the World Cup Volt Hockey are the association KF Heros, Gävleborgs Innebandyförbund and Parasport Gävleborg. The first sod for the initiative and the slightly crazy idea was initiated by Christer Ringh, already in 2018 - but something that, of course, had to be postponed to the future due to the state of the world.

- It is of course absolutely fantastic. Finally the time has come. We have worked so long and so hard for this. We are also happy that we got to try two national Pregames with teams from just Sweden. We have learned a lot and welcome this with the greatest enthusiasm, says Christer Ringh, project manager for World Cup Volt Hockey.

World Cup Volt Hockey is played in the state-of-the-art Gavlehovshallen, which houses two halls and forms four courts. Alfahallen, where the champions of the Champions Cup, SM final and the Swedish Cup have been crowned in recent years. An arena and city that are used to organizing sports and floorball in the highest class.

It is important for the organization that the event should also be unique in its kind outside of the game itself. World Cup Volt Hockey is an initiative that will primarily aim to strengthen the spread of the sport and will create meeting platforms in which to grow.

- We want to create a meeting place to develop the sport, we want more teams, in Gävleborg, Sweden, the Nordic countries and the world to meet. We want to drive development so that more people get a meaningful active leisure time and creating this meeting place is part of a long-term strategy to develop the sport, says Ringh.

During the event, something is created that the organization works on under the name of "being the world's best meeting place for public health, sports and accessibility". Ambition is to be so much more than just Volt Hockey. Through the World Cup Volt Hockey, we want to show that sports can include as many people as possible in physical activity and social context. Several conferences and meetings take place under the World Cup Volt Hockey umbrella. In part, both regional planners, key people in sports and accessibility and national associations meet to conduct a dialogue about sports and accessibility.

- Everyone should have the right to play sports according to their circumstances. It is tough and difficult work and requires great cooperation and the courage to think new things. Through these meeting places, we gather good forces that come together to jointly develop sports and organization for people with disabilities, says Elin Walfridsson, Parasport Sweden project manager for the inclusion process.

Read more about all meeting places here.

World Cup Volt Hockey also has three strong main partners behind it, Gävle Energi, Collen AB and Gävle Energi. Partners as possible World Cup Volt Hockey through their financial and sacrificial efforts and networks.

Read more about Gävle Energy here.

Read more about Collen AB here.

Visitor information:

For those of you who want to visit World Cup Volt Hockey, the event is open to all visitors and tickets are bought at the entrance and cost SEK 50 per day.

Address: Gavlehovshallen, Gavlehov, Gavlehovsvägen.

For contact and questions:

Christer Ringh - christer@kfheros.se, 076 - 144 69 56, project manager World Cup Volt Hockey

Elin Walfridsson - elin.walfridsson@parasport.se, 070 - 682 22 43, project manager Parasport Sweden for the inclusion process.

You can read more information about the World Cup Volt Hockey here: http://wcvh.se or via info@wcvh.se

Facts about Volt Hockey:
The sport is aimed at individuals with disabilities and mobility needs, where the athlete sits in an adapted sports permobile with a club fixed at the front of the sports chair. A so-called t-stick. Through quick movements and tactical maneuvering, the teams play matches on the sports floor, in a floorball-like fashion with customized goals and rims. Most often you face each other with three players against three and it is a sport that requires both physics and strategy. Normally, you play on horizontal low goal cages that are wider than a regular floorball goal and with a lower bar.

The sport, which was established in Sweden during the early 2000s, can be found today at around 10 locations in Sweden. From Malmö in the south to Umeå in the north and today includes 13 active clubs. The sport is widespread in the north, then in Denmark and Norway where there are about fifty associations. There is also one team in Germany, two in Canada, Ontario and Alabama as well as in Boston in the USA.

Facts about the World Cup Volt Hockey:
The world's largest and first edition of the World Cup Volt Hockey. Organized on September 16-18 in Gävle in the Gavlehov area. For the first time ever, teams from Sweden, Norway, Denmark, Germany, Canada and the USA are coming together to do together - the world's biggest Volt Hockey tournament of all time. In total, World Cup Volt Hockey includes 22 teams and nearly 200 players, as well as another 100 leaders and chaperones. Add to that about 100 non-profit forces that make the event possible. Then you have the World Cup Volt Hockey in Gävle.

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga