A story about the goal, can it be hard to believe?

Publicerad: 24/2, 2021

Alla idrotter har olika mål. Elinnebandyn har sitt som är mycket annorlunda än andra idrotter. Kan du historien om just elinnebandymålet? 

De är 3 meter breda och bara 20 cm höga. Ett av skälen är att det inte är högre är att det inte blir speciellt många höjdare, dvs sannolikheten att bollen lyfter avsevärt från marken är inte särskilt vanligt. Men vi har hört talas om en spelare, en viss Henrik "Henke" Häggbom från IFAH Stockholm skall vid ett matchtillfälle för några år sedan faktiskt ha avlossat en rejält rungande "ribbskott". Ingen regel utan undantag! 

Målen är av hög anodiserad aluminium, för viktens skull. De är tvådelade för att kunna transporteras i en vanlig personbil och möjlighet till bra förvaring. Sanningen är faktiskt att det är en hel del komplexitet i att få målen tillverkade. Processen består av många moment innan svetsning kan påbörjas. Arbetet kan starta först efter en noggrann uträkning och kreerande av "ritningsmodellen".

Svetsprocessen för sig talar om det stora men så viktiga arbetet. Totalt består tillverkningen av 72 "kapsnitt" för att få ut alla bitarna efter ritningen. 72 ändar som sedan skall svetsas samman. Eftersom det är så kallade "fyrkantsprofiler" så måsta man svetsa från alla kanter. Det betyder fyra gånger per kant, multiplicera det med 72 svetspunkter så får du totalt 288 svetsningar. Detta görs i en "svetsfixtur" som tillverkats speciellt för denna produkt. Ytterligare 24 stycken kapningar och 24 stycken svetsningar för tillverkning för infästningar av näten som sedan skall hålla bollen kvar i målet. Eftersom det inte finns några standard mått för näten så måste dessa klippas till och fastsättas för hand. På varje mål monteras sedan låsningar av gummiband fast.

Målets öppning för bollen är då 0,6 kvadratmeter, och en innebandy boll har cirka 7 centimeter i diameter vilket då betyder att det möjliggörs cirka drygt 126 chanser att göra mål på. 

Kan det vara svårt tro? Den som provat elinnebandy vet!

English version

All sports have different goals. Volt hockey bandy has its own that is very different from other sports. Do you know the story of the volt hockey goal?

They are 3 meters wide and only 20 cm high. One of the reasons that it is not higher is that there are not very many heights, ie the probability that the ball lifts considerably from the ground is not very common. But we have heard about a player, a certain Henrik "Henke" Häggbom from IFAH Stockholm must at a match occasion a few years ago actually have fired a really resounding "rib shot". No rule without exception!

The targets are made of highly anodized aluminum, for the sake of weight. They are two-part to be transported in a normal car and the possibility of good storage. The truth is that there is a lot of complexity in getting the goals made. The process consists of many steps before welding can begin. The work can only start after a careful calculation and creation of the "drawing model".

The welding process itself talks about the big but so important work. In total, the production consists of 72 "cut sections" to get all the pieces out according to the drawing. 72 ends which are then to be welded together. Since these are so-called "square profiles", you have to weld from all edges. That means four times per edge, multiply it by 72 welding points and you get a total of 288 welds. This is done in a "welding fixture" made especially for this product. Another 24 cuts and 24 welds for manufacturing for attachments of the nets which will then keep the ball in the goal. As there are no standard dimensions for the nets, these must be cut and fastened by hand. Lockings of rubber bands are then mounted on each target.

The goal's opening for the ball is then 0.6 square meters, and a floorball ball is about 7 centimeters in diameter, which then means that it is possible about 126 chances to score.

Can it be hard to believe? Anyone who has tried volt hockey knows!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK