Det är dags för nytt Pregaems i Elinnebandy igen - Gavlehov är återigen rustat för fest

Publicerad: 16/9, 2021

Äntligen är vi här igen, helgen där det spelas elinnebandy på Gavlehov Arena då World Cup Pregames är här för andra gången. Turneringen som arrangeras 18-19 september på Gavlehov i Gävle.

I september, förra året, var stämningen fantastisk på Gavlehov. Med deltagande från Sveriges olika hörn gjorde flertalet lag upp om titeln som Pregames bästa lag år 2020. Det längsta strået, efter ett gäng med spännande och jämna matcher, drog till slut IFAH från Stockholm. Två dagar fyllda med glädje och entusiasm gick fort och alla inblandade lämnade Gävle med förhoppningsvis goda minne. Dessvärre tog pandemin sina klor om samhället återigen kort därefter och möjligheten till att spela elinnebandy försvann då restriktioner sade att ingen idrott kunde utövas. Behövligt sett till omvärldens omständigheter, men självfallet också väldigt tråkigt.

- För många elinnebandyspelare blev turneringen den enda sammankomsten under hela året, dels väldigt tråkigt ur ett atletiskt perspektiv men framförallt tråkigt för sammanhållning och lusten att idrotta, säger Elin Lund Jonsson på Gävleborgs Parasportförbund.

Det har dock kommit bättre tider. Nu är vi här i september månad igen, återigen och efter ett tufft år men turneringen andas ändå positivism. Pregames går återigen av stapeln och lag från olika delar av landet kommer till Gävle för att göra helgens turnering till en fest att minnas.

Pregames har har representanter från Visby, Umeå, Norrköping och Gävle där totalt fem lag gör upp i ett gruppspel under måndagen för att därefter avsluta med placeringsmatcher utifrån lördagens resultat på söndagen.

Alla matcher spelas i Alfahallen, Gavlehov. Där alltså en final kommer att runda av helgen. En final som under förgående säsong både blev någonting extra sett till arrangemang, men också blev väldigt underhållande och spännande på planen. Just spänning är också någonting vi kan utlova, då dessa matcher mellan dessa duktiga utövare allt som oftast blir riktiga nagelbitare.

- Konceptet har blivit mycket bra, förutom den här härliga mötesplatsen för tillgänglighetsfrågor så kommer det bli en riktig innebandyfest. Vi har haft god dialog med lagen och känns väl förberedda, säger Christer Ringh som är en av turneringens initiativtagare.

På grund av pandemin så har storslagna planer för tillfället stått i stå. Tanken redan från början var att arrangera ett världsunikt mästerskap med internationellt deltagande, men där just pandemin har vållat att det arrangemanget har fått skjutits fram i tiden. Det kommer arrangeras i september 2022 istället för i år. Från början var ju tanken redan 2020 men vi vet ju alla vad som har varit bakom oss.

Men nu, med ljuset i tunneln, så har vi stora förhoppningar om att vi till slut kan få möjligheten att få se världsligt deltagande inom en snar framtid på Gavlehov.

- Det finns ett stort intresse från Norge, Danmark, Tyskland och till och med Kanada. En samling av deltagarländer, som tillsammans med Sverige såklart, då alltså skulle skapa någonting som aldrig tidigare har funnits i elinnebandyns sammanhang, säger Ringh.

Turneringen i helgen skall vara en försmak till vad vi framöver ska vi få vara med om.

- Men med det sagt så kan vi garantera att även helgens turnering blir någonting extra. Parasportare har varit tufft drabbade under pandemin och möjlighet till idrottande har varit låg, vilket gör att ett längtande till denna typ av tävling och resa är stort. Det här behöver vi, avslutar Elin Lund Jonsson.

English version

Finally we are here again, the weekend where volt hockey is played at Gavlehov Arena when the World Cup Pregames is here for the second time. The tournament which is arranged 18-19 September at Gavlehov in Gävle.

In September, last year, the atmosphere was fantastic at Gavlehov. With participation from different corners of Sweden, most teams made up for the title as Pregame's best team in 2020. The longest straw, after a bunch of exciting and even matches, finally drew IFAH from Stockholm. Two days filled with joy and enthusiasm went quickly and everyone involved left Gävle with hopefully good memories. Unfortunately, the pandemic took its toll on society again shortly thereafter and the opportunity to play volt hockey disappeared as restrictions said no sport could be practiced. Necessary in view of the circumstances of the outside world, but of course also very sad.

- For many volt hockey/floorball players, the tournament became the only gathering throughout the year, partly very boring from an athletic perspective but above all boring for cohesion and the desire to play sports, says Elin Lund Jonsson at Gävleborgs Parasportförbund.

However, better times have come. Now we are here in September again, again and after a tough year but the tournament still breathes positivism. Pregames goes off the rails again and teams from different parts of the country come to Gävle to make this weekend's tournament a party to remember.

Pregames has representatives from Visby, Umeå, Norrköping and Gävle where a total of five teams settle in a group game on Monday and then end with placement matches based on Saturday's results on Sunday.

All matches are played in Alfahallen, Gavlehov. So where a final will round off the weekend. A final that during the previous season both became something extra in terms of events, but also became very entertaining and exciting on the field. Just excitement is also something we can promise, as these matches between these talented practitioners all too often become real nail-biters.

- The concept has become very good, in addition to this wonderful meeting place for accessibility issues, it will be a real floorball party. We have had a good dialogue with the team and feel well prepared, says Christer Ringh who is one of the tournament's initiators.

Due to the pandemic, grand plans have stalled at the moment. The idea from the beginning was to arrange a world-unique championship with international participation, but where the pandemic has caused that event to have been postponed. It will be held in September 2022 instead of this year. From the beginning, the idea was already 2020, but we all know what has been behind us.

But now, with the light in the tunnel, we have high hopes that we can finally have the opportunity to see world participation in the near future at Gavlehov.

- There is great interest from Norway, Denmark, Germany and even Canada. A collection of participating countries, which together with Sweden, of course, would then create something that has never existed before in the context of volt hockey "floorball", says Ringh.

The tournament this weekend will be a taste of what we will be able to participate in in the future.

- But with that said, we can guarantee that this weekend's tournament will also be something extra. Parasporters have been hard hit during the pandemic and the opportunity for sports has been low, which means that a longing for this type of competition and travel is great. This is what we need, concludes Elin Lund Jonsson.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK