innebandyforall logo

Nu är det dags för Pregames World Cup Volt Hockey

Publicerad: 18/9, 2020

World Cup Volt Hockey Pregames, försmaken till världens bästa elhockeyturnering står runt hörnet. Parasport-evenemanget går av stapeln den 9-11 oktober på Gavlehov i Gävle. Den är del i Gävleborgs Parasportförbunds och Gästriklands Innebandyförbunds satsning att erbjuda alla möjlighet att idrotta med så bra kvalité som möjligt.

I CSR-arbetet #InnebandyForAll samverkar flera viktiga aktörer för att få så många som möjligt i rörelse. Genom att erbjuda flera kvalitativa aktiviteter för elhockeyn är målsättningen att inkludera flera i idrotten. Där är World Cup Volt Hockey det stora flaggskeppet och årets höjdpunkt. Det stora internationella evenemanget kommer att hållas i mars 2021 men redan nu i oktober får man känna på en försmak då en Corona-anpassad Pregames går av stapeln 9-11/10.

World Cup Volt Hockey är ett nationellt intiativ som syftar till att stärka utbredningen av innebandysporten och skall skapa mötesplattformar att växa i. Det är världsunikt och har aldrig hänt förut att världens samtliga nationer inom idrotten fått möjlighet att samlas samtidigt.
Evenemanget arrangeras av Gästriklands Innebandyförbund, Gävleborgs Parasport Förbund samt Gävle Kommun och enheten Gavlehov. Den spelas i toppmoderna Gavlehovshallen som inhyser två hallar. Alfahallen där två rykande heta Distriktslags-SM i Innebandy avgjordes, samt den tillhörande Novahallen.

– Pregames blir en mycket viktig upptakt och en slags generalrepetition inför den internationella turneringen. Vi räknar med att kunna hälsa lagen från Sverige välkomna på ett säkert sätt nu i oktober, säger Jakob Westerlund, distriktschef Gästriklands Innebandyförbund. Då pratar vi om lag från Stockholm, Umeå, Eskilstuna, Gotland, Norrköping och så Gävle förstås. I mars smäller det sedan rejält då är det dags att göra plats för lag från både Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Kanada. Då arbetar och hoppas vi att läget är säkert så att uppskattningsvis cirka 250 spelare och ledare samt ytterligare ett hundratal arrangörer. Utöver det så hoppas vi givetvis att massor av innebandyälskare skall inta läktarna och göra Gavlehov till den festplats som turneringarna förtjänar.

Lagen kan bo på stadens hotell eller Gävles mest moderna Idrottskola Prolympia. En friskola med mer idrott och friluftsliv på schemat och som ligger i Gavlehov Arenaby med cirka 400 meters gångavstånd till Gavlehovshallen och huvudarenan.

Nu söker man även fler partners till bägge turneringarna i form av företag och organisationer som vill vara med och bidra till en lång hållbar satsning så att det här kan bli både en tradition och nationell mötesplats för innebandyvänner från när och fjärran.
– Turneringarna är ett härliga mötesplatser för alla inom paraidrott som skall leda till fler medlemmar, fler aktiviteter och en mer öppen miljö för alla människor inom paraidrotten, säger Jakob Westerlund. Partner kan man bli genom att stötta evenemangen, antingen som officiell partner eller stödpartner. Det är bara att ta kontakt med mig om ni vill vara med och stödja projektet och inkludera hållbar social utveckling på er agenda.

Vad har då arrangörerna för förväntningar på turneringarna?
– Det har tagit tid och få allt på plats, men vi har stora förväntningarna på oss att med glädje leverera ett evenemang i toppklass med alla som lägger ned tusentals med timmar. Något både spelare och ledare och funktionärer kan glädjas över. Naturligtvis hoppas vi att detta skall generera i fler medlemmar fler föreningar i distriktet och regionen, säger arrangören Christer Ringh, en av initiativtagarna på KF Heros.

– För regionens utveckling är det väldigt viktigt att vi synliggör målgruppen och ger alla medverkande ett evenemang som man förtjänar, säger Elin Lund Jonsson, idrottskonsulent på Parasportförbundet Gävleborg. Det kommer leda till ökad tillgänglighet och hållbarhet för hela regionen, och förhoppningsvis kan detta ge ringar på vattnet så vi får fler föreningar med verksamheten i det längre perspektivet.

– Gavlehov skall vara en arenaby för alla. För oss är det därför viktigt att våra lokaler kommer till användning för alla, säger Rebecca Fältström, enhetschef på Gavlehov. Vi vill vara med och främja rörelseglädjen och få fler medborgare i rörelse vilket kommer leda till en bättre folkhälsa, inte minst för den här målgruppen.

– Gästriklands Innebandy satsar stor på mångfald och inkludering men många har tyvärr ofta begränsade förutsättningar för att kunna bedriva och genomföra kvalitativa fritidsaktiviteter. Det är något som vi verkligen vill ändra på. Därför är både Pregames och sedan World Cup Volt Hockey både forum och mötesplatser för en långsiktigt, målmedveten strategi att bli fler inom rörelseglädje och idrottsrörelsen, hälsar Jakob Westerlund.

Bilden:

Fr.v: Rebecca Fältström enhetschef Gavlehov, Jakob Westerlund distriktschef Gästriklands IBF, Christer Ringh KF Heros, Elin Lund Jonsson Idrottskonsulent Parasport Gävleborg, Oscar Hurtig Gästriklands IBF. Nedre raden: Lars Andersson och Olle Bergqvist ledare och deltagare från KF Heros.

Foto/picture: Gästriklands IBF

Kontakt/Contact:
Jakob Westerlund
Mobil: 076-813 00 01
E-post: jakob.westerlund@Innebandy.se
www.innebandyforall.se

English version

World Cup Volt Hockey Pregames, the foretaste of the world's best electric hockey tournament is around the corner. The parasport event kicks off on October 9-11 at Gavlehov in Gävle. It is part of Gävleborgs Parasportförbund's and Gästriklands Innebandyförbund's effort to offer everyone the opportunity to play sports with the best quality possible.

In the CSR work #InnebandyForAll, several important players work together to get as many people as possible moving. By offering several qualitative activities for electric hockey, the goal is to include more in sports. There, World Cup Volt Hockey is the big flagship and the highlight of the year. The big international event will be held in March 2021, but already in October you can feel a taste when a Corona-adapted Pregames kicks off 9-11 / 10.

World Cup Volt Hockey is a national initiative that aims to strengthen the spread of the floorball sport and will create meeting platforms to grow in. It is world-unique and has never happened before that all the nations in the world in sports had the opportunity to gather at the same time.
The event is organized by Gästriklands Innebandyförbund, Gävleborgs Parasport Förbund and Gävle Kommun and the unit Gavlehov. It is played in the state-of-the-art Gavlehovshallen, which houses two halls. Alfahallen where two smoking hot District Team Championships in Floorball were decided, as well as the associated Novahallen.

- Pregames will be a very important prelude and a kind of general rehearsal before the international tournament. We expect to be able to welcome the team from Sweden in a safe way this October, says Jakob Westerlund, district manager of Gästriklands Innebandyförbund. Then we talk about teams from Stockholm, Umeå, Eskilstuna, Gotland, Norrköping and of course Gävle. In March, it will be a real bang when it's time to make room for teams from Sweden, Norway, Denmark, Germany and Canada. Then we work and hope that the situation is safe so that an estimated 250 players and leaders as well as another hundred organizers. In addition to that, we of course hope that lots of floorball lovers will take the stands and make Gavlehov the party place that the tournaments deserve.

The team can stay at the city's hotel or Gävle's most modern Sports School Prolympia. A free school with more sports and outdoor life on the schedule and located in Gavlehov Arenaby with about 400 meters walking distance to Gavlehovshallen and the main arena.

Now they are also looking for more partners for both tournaments in the form of companies and organizations that want to participate and contribute to a long-term investment so that this can become both a tradition and a national meeting place for floorball friends from near and far.
- The tournaments are a wonderful meeting place for everyone in para-sports that will lead to more members, more activities and a more open environment for all people in para-sports, says Jakob Westerlund. You can become a partner by supporting the events, either as an official partner or support partner. Just get in touch with me if you want to be involved and support the project and include sustainable social development on your agenda.

What are the organizers' expectations for the tournaments?
- It has taken time to get everything in place, but we have high expectations of us to happily deliver a top-class event with everyone who spends thousands of hours. Something both players and leaders and officials can be happy about. Of course, we hope that this will generate in more members more associations in the district and the region, says the organizer Christer Ringh, one of the initiators of KF Heros.

- For the region's development, it is very important that we make the target group visible and give all participants an event that they deserve, says Elin Lund Jonsson, sports consultant at the Parasport Association Gävleborg. It will lead to increased accessibility and sustainability for the entire region, and hopefully this can give rings on the water so we get more associations with the business in the longer term.

- Gavlehov must be an arena village for everyone. For us, it is therefore important that our premises are used by everyone, says Rebecca Fältström, unit manager at Gavlehov. We want to help promote the joy of movement and get more citizens on the move, which will lead to better public health, not least for this target group.

- Gästriklands Innebandy invests heavily in diversity and inclusion, but unfortunately many often have limited conditions to be able to conduct and carry out qualitative leisure activities. This is something we really want to change. Therefore, both Pregames and then World Cup Volt Hockey are both forums and meeting places for a long-term, purposeful strategy to become more in the joy of movement and the sports movement, says Jakob Westerlund.

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga